​مجمع شرکت کربن ایران امروز برگزار شد. این شرکت در دو ماه ابتدای سال به دلیل شیوع کرونا با ٨٠ درصد ظرفیت فعالیت کرده است.