به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت داده پردازی ایران در خصوص نحوه برگزاری مجمع خود با توجه به شیوع بیماری کرونا توضیح داد.