مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت الکتریک خودرو شرق با حضور اکثریت سهامداران برگزار شد.