بورس ٢۴،شرکت ایتالران از تابلو پایه نارنجی به تابلو پایه زرد منتقل شد.