میزان فروش شرکت از لحاظ وزنی ۴٢,٠٨٨ تن و از لحاظ ارزشی به سطح ٣١,٣٠۶ میلیاردریال رسیده است که از این میزان حدود ٧ هزار میلیاردریال به فروش در....