پلی پروپیلن شیمیایی EPX٣١٣٠UV بیشترین افزایش نرخ را ثبت کرد. میانگین قیمتی این محصول با رشد ١۴ درصد نسبت به پایه و افزایش ٢٣ درصد...