میزان فروش شرکت در نیمه نخست خردادماه از ٢,١٨۵ میلیاردریال فراتر رفته است که این رقم نسبت به مجموع فروش....