به گزارش بورس٢۴, ایتالران توانست از تابلوی پایه نارنجی به تابلوی پایه زرد ارتقا پیدا کند