به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت داده پردازی ایران در خصوص چگونگی برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه توضیح داد.