به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بیمه تعاون از خرید سهام موسسه اعتباری ملل خبر داد.