به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پتروشیمی اراک در ٢ ماهه منتهی به اردیبهشت ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ٩۵۶ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۶١۵ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.