شرکت شیمی دارویی دارو پخش در سال مالی منتهی به ٢٩ اسفند ماه سال ٩٨ توانسته رشد ۵٠درصدی را در درآمدهای عملیاتی خود به ثبت برساند. سود خالص این شرکت نیز رشد ٧۴ درصدی داشته است. همچنین شرکت شیمی دارویی داروپخش در دوماهه ابتدایی سال ٩٩ از محل فروش محصولات خود مبلغ ٣۵١.٧٨۶ میلیون ریال درآمد داشته است.