به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت لبنیات پاستوریزه پاک اعلام نمود ر خصوص اخبار موجود در فضای مجازی مبنی بر آزاد شدن نرخ ارز واردات کره و تغییر نرخ از، ارز دولتی به نیمایی هیچگونه اثری بر عملیات شرکت ندارد ضمن اینکه تا کنون دولت در این خصوص نه تصمیم گیری نموده و نه دستورالعملی صادر کرده است. شایان ذکر است در صورت آزاد شدن نرخ خرید کره وارداتی نرخ فروش نیز به تناسب نسبت به نرخ خرید و بهای تمام شده افزایش خواهد داشت و تاثیرات درآمد و هزینه ای عمده بر عملیات شرکت نخواهد داشت.