به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ماشین سازی اراک اعلام داشت با توجه به ابلاغیه شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت تأمین Column & Process Internal های پروژه پتروشیمی کیان به این شرکت واگذار گردیده است مبلغ قرارداد معادل ٠٠٠ر٨١٠ر۵ یورو بوده که با نرخ هر یورو ۵۵۴ر١٧٢ ریال به ریال تبدیل گردیده است . پس از قطعیت سفارش منوط به اخذ تایید نهایی هیئت مدیره شرکت OIEC بوده که ظرف ده روز آینده اطلاع رسانی خواهد شد .