به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،این شرکت ها اهم تصمیمات اخذ شده در مجامع خود را منتشر نمودند.