به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،این شرکت ها از آخرین وضعیت عملکرد خود گزارش دادند.