به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،این شرکت ها از آخرین وضعیت عملکرد خود گزارش دادند.
عملکرد این شرکت ها بررسی شد