بورس ٢۴:به اطلاعیه کلیه فعالان بازار سرمایه می رساند،به استناد مصوبه هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار از رو سه شنبه ١٣خرداد تا ٢١ خرداد امکان خرید سهام در شرکت های سرمایه پذیر به شرح پیوست انجام خواهد پذیرفت