به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت آینده سازان بهشت پارس سهام خود در شرکت توسعه میادین بهشت پارس را از طریق مزایده به فروش می رساند.