به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،حسابرس افزایش سرمایه ٢٨۶٢ درصدی دشت مرغاب از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را تایید نمود.