به گزارش بورس٢۴, تامین سرمایه نوین خبر از برنامه عرضه بلوک ۴ درصدی بیمه نوین داده است بدین ترتیب, این بلوک در تاریخ بیست و یکم خرداد ماه با قیمت پایه ٨٠٠ تومانی یا قیت روز قبل از عرضه هر کدام که بیشتر باشد به فروش خواهد رسید