به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت کیسون اعلام نمود،مراحل تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه در برخی شرکت های کیسون انجام پذیرفته است، و در خصوص شرکت اصلی این موضوع در دست بررسی بوده و تاکنون تصمیمی اخذ نشده است.