دوره رونق ؛ بیش از یک چهارم از سهم ها بالاتر از ١٠٠% بازدهی داشتند، آن هم تنها در ٣٧ روز معاملاتی دوره اصلاح ؛ تقریبا دو سوم بازار اصلاح قیمت شدند، کمتر از ٣٠ درصد/ یک سوم حتی در دوره اصلاح نیز رشد کرده اند مرور این گزارش به شما توصیه می شود...