به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،هیئت مدیره شرکت فرابورس ایران افزایش سرمایه ١٠٠درصدی این شرکت از محل سود انباشته و سایر اندوخته ها را تصویب نمود.