به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره شیر و گوشت زاگرس شهرکرد افزایش سرمایه ١٣٩۵ درصدی این شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته ،مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را به تصویب رساند.