بورس ٢۴ : برخی از شرکت های پالایشی در اقدامی غافلگیرانه دیروز سودهای سال مالی ٩٨ خود را تغییر دادند. شاوان از ١،۶١٢ ریال به ٣،٧٩٧ ریال، شبندر از ۶١٧ ریال به ١،١۶٩ ریال و شبریز از ٩١۶ ریال به ١،٠٣۵ ریال. علت همه این تعدیل ها افزایش سایر درآمدهای عملیاتی به دلیل تغییر نرخ تسعیر ارز فرآورده های صادراتی سال ٩٧ اعلام شده است.