بورس ٢۴ : یکشنبه ١١ خرداد ماه بازار سرمایه با برتری خریداران آغاز شد و در ادامه به حالت متعادل تری رسید. در مرحله پیش گشایش بیش از ٣٧٠ نماد به ارزشی بالغ بر ۴،۵۵٠ میلیارد تومان صف خرید بودند و در مقابل تنها ٨٠ نماد متحمل صف فروش بودند که ارزش آن ها به حدود ٧٣٠ میلیارد تومان می رسید. مجموع ارزش معاملات امروز به ١۴،٢٢٠ میلیارد تومان رسید که ١٢،٧٢۵ میلیارد تومان از این مبلغ به داد و ستدهای خرد اختصاص داشت. ارزش معاملات خرد امروز نسبت به دیروز ۵٢ درصد رشد کرده و سهم حقیقی ها از خرید و فروش ها همچون دو روز گذشته ٨٩ درصد بود.