گزارش نسبت ارزش بورس به تولیدناخالص داخلی به روز شد. این نسبت در تاریخ ٩٩.٣.١١ معادل ١١٢ درصد است؛ اگر ارزش فرابورس نیز اضافه شود به ١٣٥ درصد افزایش می یابد. طبق این گزارش جزو بالاترین ها در دنیا هستیم.