فردین آقابزرگی چهره خوشنام بازار سرمایه به عنوان مدیرعامل کارگزاری بانک رفاه انتخاب شد.

بورس۲۴ : فردین آقابزرگی چهره خوشنام بازار سرمایه به عنوان مدیرعامل کارگزاری بانک رفاه انتخاب شد.

پیش از این میثم کریمی مدیریت این کارگزاری را برعهده داشت که جای خود را به آقابزرگی داد. آقابزرگی از مدیران با سابقه صنعت کارگزاری و از کارشناسان خبره بازار سرمایه است که پیش از این مدیرعاملی کارگزاری های بانک دی و بانک آینده را هم برعهده داشته است.