به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع لاستیک یزد از تغییر گروه و اولویت ارزی مواد اولیه لاستیک از ارز بانکی به ارز نیمایی و افزایش نرخ مواد اولیه کائوچوی طبیعی، استیل کورد، انواعی از کائوچوی مصنوعی ، ولو و انواع مواد شیمیایی خبر داد.