مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کاغذسازی کاوه امروز برگزار شد که این مجمع به دلیل زیان انباشته شرکت سودی برای تقسیم نداشت.