به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت لاستیک یزد در خصوص تغییر اولویت ارزی لاستیک و مواد اولیه لاستیک از ارز بانکی به ارز نیمایی شفاف سازی نمود.