مجمع شرکت کاشی و سرامیک حافظ امروز برگزار شد. این مجمع به دلیل زیان انباشته شرکت سود تقسیم نکرد.