تقاضا به رقم ٣٩١,۶٩۵ تن رسید که نسبت به مدت مشابه هفته قبل رشد ۶١ درصد را به ثبت رساند. از این میزان تقاضا ٣٧٠,۵١۵ تن به وکیوم باتوم اختصاص داشته است. در دوره مورد بررسی میانگین قیمتی این محصول بین ٢۶ درصد تا...