بورس ٢۴ : بانک ملت جزو بانک هایی است که برنامه افزایش سرمایه را در دستور کار دارد.ابتدا برنامه بانک برای افزایش سرمایه از محل سود انباشته ناشی از نرخ تسعیر ارز بود که با توجه به ملاحظاتی که سازمان حسابرسی در این خصوص داشت ، فعلا مجوز این افزایش سرمایه صادر نشده است. اما این بانک در گام بعدی برنامه افزایش سرمایه از ۵ هزار میلیارد تومان به ٢١ هزار میلیارد تومان را در دستور کار دارد آن هم از محل تجدید ارزیابی دارایی ( املاک و سرقفلی) که با این وجود و با توجه به حجم سرمایه گذاری های موجود در بانک امکان افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی سرمایه گذاری ها هم می تواند در آینده در دستور کار قرار گیرد.