طی این مدت حجم تقاضا برای انواع پلی پروپیلن جم به رقم ١١,۵٣٨ تن رسید که نسبت به هفته گذشته حدود ۵۶ درصد رشد داشته است. همچنین میانگین قیمت ها نیز نسبت به عرضه های قبلی حداقل ٣ درصد و حداکثر ١٩ درصد افزایش را به ثبت رساندند...