عرضه ورق های گرم با نرخ پایه ۵١,۶٢٣ ریال صورت گرفت و میزان تقاضا در روز چهارشنبه با رشد قابل توجه ای به ٣۶٨,٣٩٠ تن رسید که نسبت به عرضه قبلی ٩١ درصد...