میانگین قیمتی شمش نسبت به عرضه های قبلی بین ١٢ تا ٢۴ درصد افزایش داشت. میزان تقاضا برای این محصول نیز در این هفته به رقم ۴١٨ هزارتن رسید که با عرضه ١۴٣ هزارتن پاسخ داده شد. بالاترین تقاضا (١٣٣ هزارتن) به فولاد خوزستان اختصاص داشت...