بورس ٢۴ : روند منفی بازار معامله گران بورس و فرابورس را محافظه کار کرد. در هفته نخست خرداد ماه مجموعا ٣٩ هزار و ۴٠٧ میلیارد تومان سهم در بورس و فرابورس معامله شده که ٣١ هزار و ٩١٧ میلیارد تومان آن معامله خرد بوده است. این آمار نشان می دهد که ٨٠ درصد بازار همچنان در اختیار معامله گران خرد است ، لکن ارزش معاملات خرد و عمده بورس نسبت به هفته آخر اردیبهشت بیش از ۵٠ درصد کاهش یافته است. این شرایط نه به معنای خروج پول از بورس بلکه به معنای تماشاچی شدن بخش عمده ای از بازیگران خرد و عمده بازار سرمایه است. هر چند با اصلاح قابل توجه بازار و بازگشت روند کلی بازار در روز چهارشنبه و ورود ١٣۴١ میلیارد تومان پول تازه نفس در این روز به نظر می رسد که در هفته پیش رو متغیر بااهمیت ارزش معاملات در بورس تهران ترمیم شود.

بورس۲۴ : روند منفی بازار ، معامله گران بورس و فرابورس را محافظه کار کرد.

در هفته نخست خرداد ماه مجموعا 39 هزار و 407 میلیارد تومان سهم در بورس و فرابورس معامله شده که 31 هزار و 917 میلیارد تومان آن معامله خرد بوده است.

این آمار نشان می دهد که 80 درصد بازار همچنان در اختیار معامله گران خرد است ، لکن ارزش معاملات خرد و عمده بورس نسبت به هفته آخر اردیبهشت بیش از 50 درصد کاهش یافته است.

این شرایط نه به معنای خروج پول از بورس بلکه به معنای تماشاچی شدن بخش عمده ای از بازیگران خرد و عمده بازار سرمایه است.

هر چند با اصلاح قابل توجه بازار و بازگشت روند کلی بازار در روز چهارشنبه و ورود 1341 میلیارد تومان پول تازه نفس در این روز به نظر می رسد که در هفته پیش رو متغیر بااهمیت ارزش معاملات در بورس تهران ترمیم شود.

جدود زیر نشان می دهد که از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 542 هزار میلیارد تومان سهم در بورس و فرابورس مبادله شده که 431 هزار میلیارد تومان آن معامله خرد بوده است.

ارزش معاملات سال 1399

ارزش کل معاملات بورس و فرابورس بانضمام اوراق مشارکت

ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس

هفته اول فروردین

9.909 میلیارد تومان

هفته اول فروردین

7.778 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

23.103 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

17.146 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

43.548 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

34.154 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

45.701 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

35.068 میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

58.993 میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

45.671 میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

68.408 میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

53.861 میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

85.796 میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

64.426 میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

93.923 میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

81.181 میلیارد تومان

هفته پنجم اردیبهشت

73.496 میلیارد تومان

هفته پنجم اردیبهشت

59.902 میلیارد تومان

هفته اول خرداد

39.407 میلیارد تومان

هفته اول خرداد

31.917 میلیارد تومان

جمع کل از ابتدای سال

542.287 میلیارد تومان

جمع کل از ابتدای سال

431.104 میلیارد تومان