به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت کربن ایران در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٨ برای هر سهم ١٩١٢ ریال سود محقق کرد. شکربن در مدت مشابه سال قبل ١٨٣۶ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی افزایش ۴ درصدی سود در ١٢ ماهه سال ٩٨ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ١١ درصدی درآمدهای عملیاتی و ٧٠٨ درصدی درامد سرمایه گذاری ها دانست.