به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت فرابورس ایران در ٢ ماهه منتهی به اردیبهشت ١٣٩٩ حدود ١٠۴ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۶٧ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ درآمد این شرکت در مدت ٢ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴٩١ درصد رشد داشته است.درآمد ٢ماهه سال جاری از در آمد ٩ماهه منتهی به اذر سال ٩٨ فقط ١۶میلیارد تومان کمتر است.