به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش سرمایه ٨٢ درصدی شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی موافقت نمود.