به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک خاورمیانه در عملکرد ٢ ماهه منتهی به اردیبهشت ١٣٩٩ حدود ۴٧۶ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود که ٢۴٩ میلیارد تومان از این درآمد در همین ماه حاصل شده است. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ٢۵٢ میلیارد تومان رسید که حدود ١٢٧ میلیارد تومان آن مربوط به ماه اردیبهشت می باشد. گفتنی است تراز این بانک در مدت ٢ ماهه ٢٢۴ میلیارد تومان و اردیبهشت ماه ١٢٢ میلیارد تومان مثبت بود.