به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،سیمان ساوه در ٢ ماهه منتهی به اردیبهشت ١٣٩٩ حدود ٩٣ میلیارد تومان فروش داشته است که حدود ۶۵ میلیارد تومان متعلق به اردیبهشت ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش شرکت در ٢ ماهه منتهی به اردیبهشت سال ١٣٩٩ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته رشد خوب ۴٩ درصدی داشت.