بانک پاسارگاد ابتدای سال ٩٨ با قیمتی در حدود ١۴١ تومان در حال معامله بوده است و اکنون در محدوده ٨۵٠ تومان در حال نوسان است. با توجه به تغییرات قیمتی، سهم این شرکت از حدود ١۴ ماه قبل تا کنون در حدود ۵٠٠ درصد بازدهی برای سهامداران خود داشته است.