به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت دیگر هم از وضعیت تولید و فروش خود گزارش ارائه نمودند.