مجمع شرکت فرآورده‌های نسوز آذر امروز برگزار شد. این مجمع به ماجرای احتمال تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت پاسخ رسمی داد.