به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مالیبل سایپا از افزایش نرخ خرید انواع قراضه ذوبی مصرفی در خطوط تولید چدن شرکت خبر داد.