به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران در اردیبهشت ماه حدود ٢٣ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه ۵٠٢ میلیارد تومان افزایش داشت.