به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک آینده از دریافت مجوز خرید و فروش ارز و نیز عضویت در بازار بین بانکی ارز تهران به منظور انجام معاملات ارزی با بانک مرکزی ج.ا.ایران و اجازه تاسیس صرافی خبر داد.