به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت توسعه معادن روی ایران در اردیبهشت ماه فروشی انجام نداد. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت در این ماه ١۵۴۴ میلیارد تومان افزایش داشت.